ദെസോ ഹെഫു ഹസ്ബൻഡ്‌റി എക്യുപ്‌മെന്റ് കോ., ലിമിറ്റഡ്.

  • ബാനർ3
  • ബാനർ4
  • ബ്രോയിലർ ഡബിൾ കേജ്